Välkommen till
Göteborgs Läkaresällskap

GLS har funnits sedan 1818 och är en stor forskningsfinansiär för regional forskning.
Vi främjar framförallt klinisk, men även experimentell forskning. Sällskapets fonder finansieras genom donationer, vars avkastning delas ut, fn 13 miljoner kronor.
GLS stödjer utbildning med stipendier och resebidrag samt fortbildning vid de regelbundna Onsdagsmötena. Vid dessa samkväm för medlemmarna ges föreläsningar och presentationer av forskningsprojekt som finansierats.

Eva Haglind och Marcus Lind
tilldelas Göteborgs Läkaresällskaps Jubileumspriser 2018

Göteborgs Läkaresällskap hade sitt första möte den 6 november 1818 och firar alltså i år 200 års-jubileum. Detta kommer att uppmärksammas med ett Jubileumssymposium i Sahlgrens aula tisdagen den 6 november 2018 kl. 13:00 – 17:00.

Vid detta symposium kommer Dekanus Agneta Holmäng, Sahlgrenska akademin, att dela ut två personliga vetenskapliga priser på 50 000 kronor var. Priserna, som utdelas efter ett nomineringsförfarande inom Sahlgrenska akademin och extern sakkunniggranskning, utdelas till aktiva forskare i Göteborg som bedriver ”medicinsk forskning med i huvudsak klinisk inriktning” och tilldelas för ”framstående vetenskaplig insats”.

Eva Haglind, avdelningen för kirurgi, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin tilldelas Göteborgs Läkaresällskaps Jubileumspris till etablerade forskare ”för sina omfattande och banbrytande studier med hög vetenskaplig nivå om kolorektalcancer samt laparoskopisk och annan kirurgisk teknik vid olika sjukdomstillstånd i buken”.

Marcus Lind, avdelningen för molekylär och klinisk medicin, institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin tilldelas Göteborgs Läkaresällskaps Jubileumspris till yngre forskare ”för sina omfattande och internationellt uppmärksammade epidemiologiska och kliniska studier rörande diabetes och risken för utveckling av komplikationer vid denna sjukdom”.

Prismotiveringar

Eva Haglind har under många år bedrivit kliniska studier inom kirurgi. Under 1980-och 1990-talen innehade Eva Haglind finansiering för experimentell forskning. Hon var sedan under en lång period ansvarig för en av de absolut största studierna om screening vid kolorektalcancer, som är en av de vanligast förekommande cancerformerna. Därutöver har hon drivit flera stora studier rörande kirurgisk teknik. Hon har varit aktivt delaktig i att införa laparoskopisk kirurgi vid olika sjukdomstillstånd i buken.
Eva Haglind har bedrivit dessa studier med hög vetenskaplig stringens. Särskilt kan nämnas COLOR II -studien publicerad i New England Journal of Medicine där man utvärderat laparoskopisk kirurgi vid kolorektalcancer. Hon har även utvärderat nya metoder vid behandling av sprucken tarmficka. Flera av hennes studier har inneburit förändrad klinisk praxis.
Sammantaget gör detta Eva Haglind till en mycket värdig mottagare av Göteborgs Läkaresällskaps Jubileumspris 2018 till etablerade forskare.

Marcus Lind disputerade vid Göteborgs universitet 2009 och är idag universitetslektor och docent. Han har sedan flera år en egen grupp som driver såväl randomiserade kliniska prövningar som epidemiologiska studier.  Han samarbetar med flera europeiska och amerikanska universitet. Marcus Lind har studerat effekten av kontinuerlig blodsockermätning med CGM vid diabetes typ 1.  Studien har rönt stor uppmärksamhet nationellt och internationellt.
Marcus Lind har i studier kunnat undersöka vilka riskfaktorer som är av betydelse för diabeteskomplikationer och hur prognosen utvecklas över tid. Tack vare dessa studier kan man se var resurser behöver användas i störst utsträckning.
Även inom diabetes typ 2 har nyckelstudier utförts, bl.a. med GLP-1-analoger, vilka har haft stor betydelse för att förbättra behandlingen av svårbehandlad diabetes typ 2. Studierna har ofta publicerats i högt rankade kliniska tidskrifter. Han har på egen hand byggt upp en forskningsmiljö i Uddevalla/NU-sjukvården utanför det stora universitetssjukhuset.
Marcus Lind bedöms ha en stor potential för framtiden och är en mycket värdig mottagare av Göteborgs Läkaresällskaps Jubileumspris 2018 till yngre forskare.

 

Eva Haglind (foto: privat)                Marcus Lind (foto: Anette Juhlin)

 

Föreläsningar på onsdagar

I trevliga samkväm tar vi del av utvecklande förläsningar.

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3, Göteborg. Läs mer om våra Onsdagar

Medlemmar!

Vi behöver era idéer om intressanta teman för våra onsdagsmöten,
förslag på intressanta och goda talare.

Ring Tel: 031 – 20 26 02 eller skicka ett mail till kansliet.
Eller kom gärna och var med på programgruppens möten!