Skip to content

Om GDPR & cookies

Behandling av personuppgifter (GDPR)
Så behandlar Göteborgs Läkaresällskap information enligt Dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679).
Personuppgiftsansvarig är Göteborgs Läkaresällskap (GLS) för sällskapet och för de stiftelser som förvaltas av GLS såsom t.ex. Göteborgs Läkaresällskaps forskningsfond och Göteborgs Läkaresällskaps samförvaltade stiftelser.

Hantering av medlemmars personuppgifter kan avse medlemsadministration, distribution av nyheter som det medicinska veckobladet och inbjudan till våra onsdagsmöten och andra aktiviteter som har relevans för GLS verksamhet.
Föreningshuset biträder GLS och handlägger vårt medlemsregister och vissa aktiviteter som rör GLS medlemmar och är således personuppgiftsbiträde. Personuppgifter sparas för de år du betalar medlemsavgift och för två påföljande år och stryks därefter från registret. Om du vill uppdatera, ändra eller ta bort dina uppgifter i registret kan du kontakta GLS via hemsidan, via mail till kansliet info@goteborgslakaresallskap.se eller per telefon 031 202602.

Personuppgifter som du lämnar i en ansökan till GLS eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige, för att pröva din rätt till bidrag och för övrig bidragsadministration. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för att stiftelsen ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Sådan behandling kan vara behandling för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen eller penningtvättslagen, rapportering till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen och andra myndigheter.
I syfte att upprätthålla en god registervård kan personuppgifterna komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR.
Personuppgifterna kommer för angivna ändamål att lämnas ut till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), 502032-9081 (”SEB”), som för stiftelsens räkning administrerar ansökningsförfarandet och utbetalningar.
Ansökningar om forskningsbidrag handläggs inom det elektroniska ansökningssystem som används för forskningsbidrag från GLS och handläggs enligt ovan.
Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att GLS skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. Om bidrag beviljas kommer personuppgifterna vara lagrade tills sista utbetalningen har skett och därefter som längst tio år. Om bidrag inte beviljas kommer personuppgifterna sparas tills årsredovisningen är klar, som längst i drygt ett år.
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av GLS och har därmed rätt att:

  • få registerutdrag.
  • begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift.
  • begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter.
  • invända mot behandlingen.
  • rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter från GLS som du själv har tillhandahållit Stiftelsen och rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet).

Din begäran och/eller invändning enligt ovan prövas av GLS i det enskilda fallet. Om du vill få registerutdrag eller framställa en begäran och/eller en invändning ber vi dig skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran ställd till Göteborgs Läkaresällskap, Academicum, Box 400, 405 30 Göteborg

Samtycke till behandling av särskilda kategorier av personuppgifter
Skulle de personuppgifter du lämnar i ansökan innehålla s.k. särskilda kategorier av personuppgifter* godkänner du genom din underskrift på ansökningsblanketten att de personuppgifter du lämnat i din ansökan får behandlas för de ändamål som angivits ovan. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av sådana kategorier av personuppgifter. Observera att GLS i sådant fall fortsättningsvis inte lagligen kan behandla personuppgifterna, varför de då inte längre kan läggas till grund för din ansökan.

*Med särskilda kategorier av personuppgifter avses uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person eller uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

Om cookies
En cookie är små textfiler som sparas på din dator (eller mobil/läsplatta) för att förbättra din användning och upplevelse av en webbplats. Svensk lag kräver att vi informerar om vilka cookies vi använder, deras syfte samt hur cookies kan undvikas. Lagen säger också att du som besökare måste ge samtycke till att cookies används.

Så använder vi cookies
Denna webbplats innehåller tre typer av cookies.
Sessionscookies används för att underlätta när du går från en sida till en annan. Dessa cookies raderas när du stänger webbläsaren.
Cookies för godkännande av cookies.
Cookies för säkerhet skyddar dig och webbplatsen från angrepp

Hur kan jag neka att cookies sparas?
Vill du inte att din dator tar emot och lagrar cookies kan du ställa in så att den automatiskt nekar till lagring av cookies, eller informerar varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Varje typ av webbläsare tillhandahåller dessa funktioner på olika sätt, se din webbläsares hjälpsidor för mer information.
Läs mer om cookies på Post- och Telestyrelsens hemsida https://www.pts.se/cookies