Skip to content

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap

klubban
Ordförandeklubban

Stiftat år 1818
antagna den 11 dec 1974
ändrade den 7 nov 1994, 4 juni 2003
och den 22 november 2017

Göteborgs Läkaresällskap stadgar (pdf)

Sällskapets syfte och sammansättning

§ 1
Göteborgs Läkaresällskap har som syfte att främja medicinsk vetenskap och forskning samt att verka för läkares utbildning och gemenskap.

§ 2
Sällskapets ledamöter är läkare och andra som i sin verksamhet främjar Sällskapets syften.

§ 3
Moment 1. Läkare, som önskar bli ledamot av Sällskapet, föreslås till inval av två ledamöter. Inval sker med acklamation. Bordläggs ärendet tas det upp till avgörande vid nästa ordinarie sammankomst. Begärs då omröstning, sker denna med slutna sedlar. För inval fordras två tredjedelar av de avgivna rösterna.
Moment 2. Inval av annan person än läkare föreslås med skriftlig motivering av tre ledamöter. Ärendet skall behandlas i nämnden före val vid ordinarie sammankomst.

§ 4
Till hedersledamot kan Sällskapet välja den,
1) som inom vetenskap eller 2) inom praktisk verksamhet gjort särskilt betydelsefulla insatser för hälso- och sjukvården eller på ett betydelsefullt sätt främjat Sällskapets verksamhet. Förslag till hedersledamot, undertecknat av minst tre ledamöter, inlämnas till nämnden, som kan godkänna förslaget eller låta det falla. Tillstyrkt förslag anmäls till Sällskapet vid ordinarie möte och bordläggs. Vid nästa ordinarie möte förrättas val. Begärs då omröstning skall denna vara sluten och för bifall fordras två tredjedelar av de avgivna rösterna. Samtliga ledamöter skall ha meddelats att val av hedersledamot förestår.

Sällskapets verksamhet och arbetsplan

§ 5
Sällskapets verksamhet leds av nämnden.

§ 6
Sällskapet sammanträder minst två helgfria onsdagar per månad, utom under sommaren samt december och januari månad.

§ 7
Sällskapet skall ej pröva enskild ledamots handlingar eller döma i tvister, som uppkommit mellan ledamöter.

§ 8
Val och beslut om årsavgift för följande arbetsår äger rum under november/december. Val och beslut sker med öppen omröstning, såvida ej sluten begärs. Vid lika röstetal gäller vid öppen omröstning ordförandens mening, vid sluten avgör lotten.

§ 9
Viktigare ärende, om vilket beslut skall fattas, skall anges på kallelsen.

§ 10
Kalenderårets första sammanträde sammanfaller med arbetsårets sista och är Sällskapets högtidsdag. Högtidssammanträdet hålls om möjligt på Pehr Dubbs födelsedag den 14 januari. Enligt hävd kan därvid förekomma: översikt över sjuklighet och dödlighet i Göteborg under det förflutna året, redogörelse för verksamheten under det gångna arbetsåret, erinran om de ledamöter som avlidit under året samt föredrag av avgående ordförande.

Sällskapets nämnd

§ 11
Nämnden består av 14 ledamöter. Nio av ledamöterna är ämbetsmän (ordförande, vice ordförande, sekreterare, vetenskaplig sekreterare (för vetenskapliga ärenden), fondsekreterare (för välgörenhetsfonder), värd och tre vice värdar). Ledamöter i sällskapets nämnd skall vara ledamöter i Sällskapet. Detta gäller ej för kassaförvaltaren, som inte behöver vara ledamot av Sällskapet men skall vara ständigt adjungerad till nämnden.
Nämnden är beslutsför om en enkel majoritet av nämndens ledamöter är närvarande.

§ 12
Nämnden åligger:
• att förvalta Sällskapets egendom samt under Sällskapets vård stående donationer och fonder
• att förbereda viktigare ärenden, innan de tas upp för avgörande vid Sällskapets möten
• att förbereda val av hedersledamot samt av ledamot som ej är läkare
• att inför Sällskapet föreslå årsavgift och arbetsordning för kommande arbetsår
• att besluta om riktlinjer för utdelningar från Sällskapets välgörenhets- och forskningsfonder.
• att vid behov framlägga förslag till nya eller ändrade stadgar och reglementen för Sällskapet
• att å Sällskapets vägnar besluta i ärende, som ej tål uppskov till nästa sammankomst
• att inbjuda föredragshållare, som ej tillhör Sällskapet
• att handlägga alla frågor, som av Sällskapet eller dess ordförande hänvisas till densamma.

§ 13
Nämnden kan inrätta ett programråd under ledning av sekreteraren som har att bestämma över programverksamheten när inte stadgar ger anvisningar.

§ 14
Nämnden samlas på kallelse av ordföranden eller av två av nämndens ledamöter i förening.

Sällskapets förstärkta nämnd

§ 15
Beslut om utdelning av understöd till medicinsk forskning utifrån nämndens beslutade riktlinjer fattas av Sällskapets förstärkta nämnd. Förstärkta nämnden består av Sällskapets nämnd samt sju övriga ledamöter med relevanta specialistkunskaper, sammanlagt 21 ledamöter. Förstärkta nämnden är beslutsför om elva av ledamöterna är närvarande.

§ 16
Valberedningen skall avge förslag till val av ämbetsmän, övriga ledamöter av nämnden, förstärkta nämnden och av revisorer.

§ 17
Valberedningen består av sex valda ledamöter och utser inom sig ordförande. Nämndens senast avgångne ordförande är ledamot av valberedningen. De valda ledamöterna väljs för tre år och kan omväljas en gång.

§ 18
Ledamot av nämnden eller ämbetsmän får ej närvara vid valberedningens sammanträden. Valberedningens förslag avlämnas tre veckor före valsammanträde.

Val

§ 19
Ordförande och vice ordförande väljs för varje arbetsår och kan omväljas en gång. Övriga ämbetsmän väljs för tre år och kan omväljas. Nämndledamot väljs för tre år och kan omväljas en gång. Ledamot av förstärkta nämnden väljs för tre år och kan omväljas. Revisorer väljs för varje arbetsår och kan omväljas.

Ämbetsmännens åliggande

§ 20
Ordförande åligger:
• att utåt företräda Sällskapet
• att leda Sällskapets och nämndens sammankomster
• att kalla nämnden till sammankomst och Sällskapet till extra sammanträde vid behov
• att bestämma ordningen för ärendenas föredragning
• att underteckna av Sällskapet och nämnden justerade protokoll
• att hålla föredrag på högtidsdagen
• att förvara ordförandekedjan
• att i övrigt som den främsta vårdaren av Sällskapets angelägenheter vaka över stadgarnas efterlevnad och Sällskapets väl
• att vid annat än tillfälligt förfall för ämbetsmän och nämndledamöter förordna ställföreträdare.

§ 21
Sekreteraren åligger:
• att utfärda kallelse till Sällskapets och nämndens sammankomster samt att vid dem föra kortfattade protokoll
• att ombesörja brevväxlingen och upprätta handlingar och skrivelser
• att attestera inkomna räkningar
• att föra register över Sällskapets ledamöter
• att på högtidsdagen lämna i §10 angivna redogörelser
• att fullgöra de uppdrag, som lämnas honom/henne av Sällskapet eller nämnden
• att i övrigt ägna uppmärksamhet åt allt, som tillhör Sällskapets verksamhet och som kan vara till dess fördel.

§ 22
Vetenskapliga sekreteraren åligger:
• att i Sällskapet och nämnden föredra ärenden rörande Sällskapets forskningsfonder/stiftelser
• att informera om tillgängliga medel, motta ansökningar och förbereda deras behandling inom förstärkta nämnden
• att föra protokoll över beslutade tilldelningar till forskningsprojekt vid förstärkta nämnden
• att föra protokoll över beslutade resebidrag vid nämnden
• att i övrigt vaka över Sällskapets forskningsfonder/stiftelser.

§ 23
Fondsekreteraren åligger:
• att i Sällskapet och nämnden föredra äranden rörande Sällskapets välgörenhetsfonder/stiftelser
• att informera om vilka medel som finns för utdelning och motta ansökningar om bidragstagare
• att motta ansökningar om understöd och förbereda deras behandling inom nämnden
• att föra protokoll över beslutade utdelningar
• att motta och granska redovisningar för beslutade understöd
• att i övrigt vaka över Sällskapets välgörenhetsfonder/stiftelser.

§ 24
Kassaförvaltaren åligger:
• att i Sällskapet och nämnden föredra ekonomiska frågor
• att föra Sällskapets räkenskaper, vilka avslutas per kalenderår och lämnas till revisorerna, om möjligt före vårens sista nämndsammanträde
• att motta årsavgifter och andra influtna medel och ombesörja utbetalningar enligt fattade beslut eller vederbörligen attesterade räkningar
• att under nämndens överinseende handha skötseln av Sällskapets egna eller under dess vård stående donationer och fonder/stiftelser
• att förvalta alla Sällskapets och Sällskapets stiftelsers tillgångar enligt gällande reglemente
• att i särskild ordning föra räkenskaper för Sällskapets stiftelser och efter varje räkenskapsår redovisa balans och resultaträkning enligt stiftelselagen
• att vid särskilt annonserat möte för Sällskapets ledamöter redovisa Sällskapets och Sällskapets stiftelsers ekonomi.

§ 25
Värdarna åligger:
• Att ordna Sällskapets samkväm och fester samt att ägna omsorg om allt, som kan främja trevnaden inom Sällskapet.

Arvoden

§ 26
Sekreterarna erhåller det arvode som årligen beslutas av nämnden.

Firmatecknare

§ 27
Sällskapets firma tecknas av ordföranden, kassaförvaltaren och sekreteraren, två i förening.

Ledamöternas avgifter

§ 28
Årsavgiften skall erläggas senast 15 februari.
Hedersledamot är befriad från årsavgift. Nämnden kan befria ledamot från årsavgift om ömmande skäl föreligger.

Revision

§ 29
Två revisorer jämte en suppleant skall granska Sällskapets egna och under dess vård stående donationers och fonders räkenskaper, även som granska ämbetsmännens och nämndens förvaltning i övrigt. Senast under september månad skall revisorernas berättelse föredras i Sällskapet. I granskning skall auktoriserade revisorer delta.

Ändring av stadgar och reglementen

§ 30
Förslag om ändring av stadgar och reglementen inlämnas till nämnden, som avger yttrande däröver. Nämndens förslag delges skriftligen samtliga ledamöter innan det behandlas i Sällskapet. Beslut om ändring skall fattas vid två ordinarie sammankomster med minst en månads mellanrum. För beslut krävs att två tredjedelar av de röstande biträder beslutet.