Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap

klubban
Ordförandeklubban

Stiftat år 1845
antagna den 11 dec 1974
ändrade den 7 nov 1994
samt den 4 juni 2003

Göteborgs Läkaresällskap stadgar (pdf)

Sällskapets syfte och sammansättning

§ 1
Göteborgs Läkaresällskap har som syfte att främja medicinsk vetenskap
och forskning samt att verka för läkares utbildning och gemenskap.

§ 2
Sällskapets ledamöter är läkare och andra som i sin verksamhet främjar Sällskapets syften.

§ 3
Moment 1. Läkare, som önskar bli ledamot av Sällskapet, föreslås till inval av två ledamöter. Inval sker med acklamation. Bordlägges ärendet upptages det till avgörande vid nästa ordinarie sammankomst. Begäres då omröstning, sker denna med slutna sedlar. För inval fordras två tredjedelar av de avgivna rösterna.
Moment 2. Inval av annan person än läkare föreslås med skriftlig motivering av tre ledamöter. Ärendet skall behandlas i nämnden före val vid ordinarie sammankomst.

§ 4
Till hedersledamot kan Sällskapet välja den, som inom vetenskap eller praktisk verksamhet gjort särskilt betydelsefulla insatser för medicin eller hälso- och sjukvård eller som annars på ett betydelsefullt sätt främjat Sällskapets verksamhet. Förslag till hedersledamot, undertecknat av minst tre ledamöter, inlämnas till nämnden, som äger att tillstyrka förslaget eller låta det falla. Tillstyrkt förslag anmäles till Sällskapet vid ordinarie möte och bordlägges. Vid nästa ordinarie möte förrättas val. Begäres då omröstning skall denna vara sluten och för bifall fordras två tredjedelar av de avgivna rösterna. Samtliga ledamöter skall ha meddelats att val av hedersledamot förestår.

Sällskapets verksamhet och arbetsplan

§ 5
Sällskapets verksamhet ledes av nämnden

§ 6
Sällskapet sammanträder minst två helgfria onsdagar per månad, utom under sommaren. Sällskapet fastställer för varje arbetsår arbetsordning före oktober månads utgång. För varje ämne eller ämnesgrupp utses en företrädare som ansvarar för dess program. Sällskapet fastställer tid och plats för mötena samt sättet på vilket ledamöterna skall kallas.

§ 7
Ordföranden äger att vid behov kalla till extra sammanträde. Kallelse skall ske i samma ordning som till ordinarie möte.

§ 8
Sällskapet skall ej pröva enskild ledamots handlingar eller döma i tvister, som uppkommit mellan ledamöter.

§ 9
Val och beslut om årsavgift för följande arbetsår äger rum under november/december. Val och beslut sker med öppen omröstning, såvida ej sluten begäres. Vid lika röstetal gäller vid öppen omröstning ordförandens
mening, vid sluten avgör lotten.

§ 10
Viktigare ärende, om vilket beslut skall fattas, skall anges på kallelsen.

§ 11
Kalenderårets första sammanträde sammanfaller med arbetsårets sista och är Sällskapets högtidsdag. Högtidssammanträdet hålles om möjligt på Pehr Dubbs födelsedag den 14 januari. Enligt hävd må därvid förekomma: översikt över sjuklighet och dödlighet i Göteborg under det förflutna året, redogörelse för verksamheten under det gångna arbetsåret, erinran om de ledamöter som avlidit under året samt föredrag av avgående ordföranden.

Sällskapets nämnd

§ 12
Nämnden består av 8 ämbetsmän samt 5 övriga ledamöter.
Ämbetsmän är ordförande, vice ordförande, sekreterare, förste vice sekreterare (för vetenskapliga ärenden), andre vice sekreterare (för välgörenhetsfonder), värd och två vice värdar. Kassaförvaltaren behöver ej vara ledamot av Sällskapet men skall vara ständigt adjungerad till nämnden.
Nämnden är beslutsför om minst nio ledamöter är närvarande.

§ 13
Nämnden åligger:
att förvalta Sällskapets egendom samt under Sällskapets vård stående donationer och fonder,
att förbereda viktigare ärenden, innan de i Sällskapet upptages till avgörande,
att förbereda val av hedersledamot samt av ledamot som ej är läkare,
att inför Sällskapet föreslå årsavgift och arbetsordning för kommande arbetsår,
att besluta om utdelningar från Sällskapets välgörenhets- och forskningsfonder, det senare som förstärkt nämnd,
att vid behov framlägga förslag till nya eller ändrade stadgar och reglementen för Sällskapet,
att å Sällskapets vägnar besluta i ärende, som ej tål uppskov till nästa sammankomst,
att inbjuda föredragshållare, som ej tillhör Sällskapet,
att handlägga alla frågor, som av Sällskapet eller dess ordförande hänskjutas till densamma.

§ 14
Nämnden samlas på kallelse av ordföranden eller av två av nämndens ledamöter i förening.

Sällskapets förstärkta nämnd

§ 15
Beslut om utdelning av understöd till medicinsk forskning fattas av Sällskapets förstärkta nämnd. Förstärkta nämnden består av Sällskapets nämnd samt sju övriga ledamöter. Bland dessa sju skall finnas sakkunniga inom vardera kardiologi, onkologi, reumatologi och oftalmologi. Förstärkta nämnden är beslutsför om sju av ledamöterna är närvarande.

Valberedningen

§ 16
Valberedningen skall avge förslag till val av ämbetsmän, övriga ledamöter av nämnd/förstärkta nämnden och av revisorer.

§ 17
Valberedningen består av sex valda ledamöter och utser inom sig ordförande. Självskriven ledamot är dessutom Sällskapets senast avgångne ordförande.De valda ledamöterna väljes för tre år i sådan ordning, att varje år två mandat besättes. Ledamot kan omväljas en gång.

§ 18
Ledamot av nämnden eller ämbetsmän äger ej närvara vid beredningens sammanträden. Valberedningens förslag avlämnas tre veckor före valsammanträde.

Val

§ 19
Ordförande och vice ordförande väljes för varje arbetsår och kan omväljas en gång. Nämndledamot väljes för tre år i sådan ordning att varje år 1 – 2 mandat besättes. Ledamot kan väljas om en gång. Övriga ämbetsmän väljes för tre år och kan omväljas. Ledamot av förstärkta nämnden väljes för tre år och kan omväljas. Revisorer väljes för varje arbetsår och kan omväljas. Vid vakans väljes ersättare för återstående tid av mandatet.

Ämbetsmännens åliggande

§ 20
Ordförande åligger:
att utåt företräda Sällskapet,
att leda Sällskapets och nämndens sammankomster,
attkalla nämnden till sammankomst och Sällskapet till extra sammanträde vid behov,
att bestämma ordningen för ärendenas föredragning, att underteckna av Sällskapet och nämnden justerade protokoll,
att hålla föredrag på högtidsdagen,
att förvara ordförandekedjan,
att i övrigt som främste vårdaren av Sällskapets angelägenheter vaka över stadgarnas efterlevnad och Sällskapets väl,
att vid annat än tillfälligt förfall för ämbetsmän och nämndledamöter förordna ställföreträdare.

§ 21
Sekreteraren åligger:
att utfärda kallelse till Sällskapets och nämndens sammankomster samt att vid dem föra kortfattade protokoll,
att ombesörja brevväxlingen och upprätta handlingar och skrivelser,
att attestera inkomna räkningar,
att föra register över Sällskapets ledamöter,
att på högtidsdagen lämna i § 11 angivna redogörelser,
att fullgöra de uppdrag, som lämnas honom/henne av Sällskapet eller nämnden,
att i övrigt ägna uppmärksamhet åt allt, som tillhör Sällskapets verksamhet och som kan lända till dess fördel.

§ 22
Förste vice sekreteraren åligger:
att i Sällskapet och nämnden föredraga ärenden rörande Sällskapets forskningsfonder/stiftelser,
att låta kungöra för ansökan tillgängliga medel, mottaga ansökningar och förbereda deras behandling inom förstärkta nämnden,
att föra protokoll över beslutade tilldelningar till forskningsprojekt vid förstärkta nämnden,
att föra protokoll över beslutade resebidrag vid nämnden,
att i övrigt vaka över Sällskapets forskningsfonder/stiftelser.

§ 23
Andre vice sekreteraren åligger:
att i Sällskapet och nämnden föredraga ärenden rörande Sällskapets välgörenhetsfonder/stiftelser,
att mottaga ansökningar om understöd och förbereda deras behandling inom nämnden,
att föra protokoll i nämnden över beslutade utdelningar,
att mottaga och granska redovisningar för beviljade understöd,
att i övrigt vaka över Sällskapets välgörenhetsfonder/stiftelser.

§ 24
Kassaförvaltaren åligger:
att i Sällskapet och nämnden föredraga ekonomiska frågor,
att föra Sällskapets räkenskaper. Dessa avslutas per kalenderår och lämnas till revisorerna om möjligt före vårens sista nämndsammanträde,
att mottaga årsavgifter och andra influtna medel och ombesörja utbetalningar enligt fattade beslut eller vederbörligen attesterade räkningar,
att under nämndens överinseende handha skötseln av Sällskapets egna eller under dess vård stående donationer och fonder/stiftelser,
att förvalta alla Sällskapets och Sällskapets stiftelsers tillgångar enligt gällande reglemente,
att i särskild ordning föra räkenskaper för Sällskapets stiftelser och efter varje räkenskapsår redovisa balans- och resultaträkning enligt stiftelselagen,
att vid särskilt annonserat möte för Sällskapets ledamöter redovisa Sällskapets och Sällskapets stiftelsers ekonomi.

§ 25
Värdarna åligger:
Att ordna Sällskapets samkväm och fester samt att ägna omsorg om allt som kan befrämja trevnaden inom Sällskapet.

Arvoden

§ 26
Sekreterarna och kassaförvaltaren åtnjuter det arvode som årligen
beslutas av nämnden.

Firmatecknare

§ 27
Sällskapets firma tecknas av ordföranden tillsammans med antingen sekreteraren eller kassaförvaltaren.

Sällskapets bibliotek, arkiv och medicinhistoriska samling

§ 28
Sällskapets böcker, tidskrifter och arkiv deponeras i Biomedicinska biblioteket, vars chef må utses till Sällskapets bibliotekarie.

§ 29
Sällskapets medicinhistoriska samling deponeras i Medicinhistoriska muséet i Göteborg, vars föreståndare må utses till vårdare av Sällskapets samling.
Ledamöternas avgifter

§ 30
Årsavgiften skall erläggas före utgången av maj månad.

§ 31
Hedersledamot är befriad från årsavgift. För ledamot över 65 års ålder skall avgiften vara reducerad. Nämnden kan befria ledamot från årsavgift om ömmande skäl föreligger.

Revision

§ 32
Två revisorer jämte en suppleant skall granska Sällskapets egna och under dess vård stående donationers och fonders/stiftelsers räkenskaper, även som granska ämbetsmännens och nämndens förvaltning i övrigt. Senast under september månad skall revisorernas berättelse föredragas i Sällskapet. I granskning skall auktoriserade revisorer deltaga.