Välgörenhetsfonder

VÄLGÖRENHETSFONDER
Göteborgs läkaresällskap välgörenhetsfonder

Göteborgs Läkaresällskap förvaltar ett antal stiftelsers fonder, i vilka avkastningen av Läkaresällskapet skall användas till bistånd åt behövande personer till lindring i deras sjukdom eller för återvinning av hälsa och krafter. Dessa stiftelsers fonder förvaltas gemensamt eller enskilt och kallas för välgörenhetsfonder. Många har tillkommit för cirka 100 år sedan och villkoren är skrivna efter de förhållanden som då rådde, lite olika för olika fonder. Ett exempel är Stiftelsen Anna Lincks fond där ändamålet är att hjälpa ogifta fruntimmer, företrädesvis lärarinnor och sömmerskor, vilka till följd av överansträngning i arbetet eller efter sjukdom, äro i behov av bad- eller brunnsresa eller några veckors vistelse på landet.

Medel ur välgörenhetsfonderna sökes med en blankett för ansökan, se höger spalt, gemensam för alla välgörenhetsfonder. Göteborgs Läkaresällskap fördelar bidragen i enlighet med respektive stiftelses villkor.
Den sökande söker med hjälp av kurator och behandlande läkare. Läkaren bör för de flesta fonder vara medlem i Göteborgs Läkaresällskap.

Blankett “Readerico Fondansökan (pdf 28 kb)”

 

 •  

  Lista Välgörenhetsfonderna

  Högbergs fond Ingrid Högberg donerade pengar till Göteborgs Läkaresällskap att användas dels för vetenskaplig forskning rörande muskler och ledgångar och deras sjukdomar (reumatiska sjukdomar) och dels bidrag till vården av behövande reumatiskt sjuka.

  Von Bergens fond för cancersjuka som vårdats på JK

  Signe och Gustav Bomans donationsfond för rekonvalescenter (1921) är avsedd att möjliggöra eller underlätta en rekonvalescentkur efter företrädesvis akuta sjukdomar, för sådana i Göteborg mantalsskrivna personer som under vanliga förhållanden äro i jämförelsevis goda omständigheter, men tillfölje inträffat sjukdomsfall ej kunna anses ha råd till en tillräckligt lång kur för återvinnande av hälsa och krafter.

  Eleonore Dicksons donationsfond (1898) åt obemedlade sjuka till att begagna bad- eller brunnskur, givande företräde åt personer som varit i min tjänst.

  James Dicksons donation åt behövande sjuka till hälsans vårdande på bad eller brunnsort eller annan ort som läkaren finner lämplig.

  Alfred och Albina Ericsons fond skall användas till i Göteborg hemortsberättigade av sjukvård i behov varande personer tillhörande s k  pauvres honteux.

  Carolina Emilia Jungbergs donation (1909) är för beredande af vård åt här i staden hemortsberättigade kvinnor, med företräde för sådana som lide af för sitt kön ovanliga åkommor.

  Ellida Lagermans donation för klena, behövande barn till barnkoloniverksamhet.

  Anna Lincks fond (1885) för ogifta fruntimmer, helst lärarinnor och sömmerskor, i behov av rekreation (bad, brunn eller några veckors vistelse på landet)till följd av sjukdom eller överansträngning i arbetet. Ej delas på många, då de även behöver närande kost.

  Emma Lincks donation (1885) mom 3, utdelas såsom understöd åt någon familj som genom hustruns eller mannens iråkade sinnessjukdom kommit i behof af andras hjälp eller
  till familj som av annan anledning befinner sig i ömmande omständigheter.

  Emma Lincks fond för fattiga barnaföderskor i Göteborg (1885)

  Emma Lincks donation mom 7 till sommarstationer för svaga barn och till lama eller lytta barns uppfostran.

  N J Modées minne, donation till sjukhjälp åt medellösa eller behövande som lida av lungtuberkulos eller börjande lungsjukdom, dock under villkor att utövare av sadelmakaryrket härvid skola äga företräde.

  Anna Norlunds donation  (1951) skall användas till behövande personer som utskrivits friska från lungsotssanatorium och som söka arbete. Förord av dispensärens läkare eller av annan lämplig läkare som Göteborgs Läkaresällskap utser.

  Agnes Philipsons f Mannheimers fond (1905) utdelas till behövande sjuka för hälsans vårdande å annan ort oberoende av årstid.

  Erik och Lily Philipsons donationsfond (1937) skall användas till att bereda behövande, av sjukdom eller sjuklighet lidande personer tillhörande Göteborgs samhälle tillfälle att å annan ort erhålla den lindring som de annars skulle vara förhindrade att förskaffa sig.

  Erik och Lily Philipsons donationsfond (1942) Understöd till behövande sjuka tillhörande Göteborgs kommun, oberoende av årstiden. Särskilt ömmande är nödställd person tillhörande pauvres honteux.

  Elise Rubensons f Jacobsons donationsfond (1883) för behövande sjuka instiftades av studeranden Carl Otto Rubenson till minne af hans aflidna moder.  Donationen har till ändamål att genom understöd bereda behövande och välkände, av sjukdom eller sjuklighet lidande personer, vilka tillhöra Göteborgs samhälle, tillfälle att vid någon inhemsk bad- brunns- eller annan kurort erhålla den lindring, som eljest till följd av medellöshet den sjuke skulle vara förhindrad att skaffa sig.

  Hulda och Ludvis Schmidts fond (1918) användes till bistånd åt behövande personer till lindring i deras sjukdom eller till återvinnande av hälsa och krafter. Angående användningen av dessa räntemedel lämnas sällskapet fullt fria händer, förvissad om att härigenom de utvägar kommer att väljas som vid varje tidpunkt visa sig mest ändamålsenliga enligt dåvarande förhållanden. När jag här nämner att jag för min del haft i tankarna anslag för bekostande av vistelser vid sanatorier, viloanstalter, havsbad eller lantliga tillflyktsorter eller behandling med bad, ljusbad, gymnastik, massage, elektricitet eller andra läkemetoder, så sker detta icke alls för att på något sätt binda eller begränsa sällskapets eget omdöme, till vilket jag hyser fullt förtroende.

  Doktor G Söderstens donationsfond till en eller tvenne i Göteborg verkande sjuksköterskor som är beroende av vila och rekreation.

  Elis och Elin Wingårds donation till förmån för behövande änkor eller barn till avlidna svenska läkare, helst medlemmar i Göteborgs Läkaresällskap, även till nödställda läkare.

  Leonard Wolffs donationsfond (1920) för behövande sjuka, särskilt yngre eller medelålders konvalescenter efter svårare sjukdomar, på det att dessa må kunna vid någon kurort eller annan lämplig rekreationsplats återvinna hälsa och arbetsduglighet.

  Åhmans fond för tillfällig hjälp åt nödställda kollegor eller deras anhöriga.

  Arthur och Signe Kaseborns donation har som ändamål att bereda invalider och kroniskt sjuka hjälp och lindring och att deras möjligheter till arbetsförmåga skall öka genom resor och rekreation. I första hand (så länge det finns någon sökande) till medlemmar från Lundby församling.

 • SIXTEN OCH ASTRID ALMEROTS MINNESFOND
  Fonden tillkom genom Astrid Almerots testamente den 29 maj 1984. Stiftelsens tillgångar förvaltas av Skandinaviska Banken i Göteborg och har en styrelse med företrädare för S-E Banken Göteborg, Kyrkorådet i Lundby församling och Göteborgs Kyrkliga Stadsmission.

  Fondens avkastning är avsedd för personer mellan 50-70 år som drabbats av hjärnblödning, hjärtinfarkt eller astma och som till följd därav efter långvarig sjukhus- och/eller sjukhemsvård blivit handikappade.

  Ansökan om bidrag göres av präst, diakon, läkare eller kurator.
  Ansökan skrivs helst på särskild fondblankett, se höger spalt, och skall innehålla:
  1. Korta medicinska data som visar att den sjuke lider av sjukdom enligt ovan. Diagnosen styrkt av behandlande läkare.
  2. Sociala och ekonomiska uppgifter som styrker behovet av ekonomisk hjälp.
  3. Adress till person till vilken bidraget bör utbetalas. Utbetalning sker via S-E Bankens notariatsavdelning i Göteborg.


  Beslut om bidrag och utdelning sker normalt vid sammanträde i mars/april varje år.
  Redovisning av bidragen sker enklast genom omgående retur av kvittodelen enligt anvisning.

 • AGNES OCH EDVIN ÖSTERBERGS FOND
  Fonden bildades av Astrid Österberg genom testamente den 22/12 1971. Stiftelsens tillgångar förvaltas av Skandinaviska Enskilda Bankens notarieavdelning i Göteborg. Banken utser styrelse och revisorer för stiftelsen. Fondens avkastning är avsedd för hjälpverksamhet bland behövande personer, som har hjärt-, blod- eller cancersjukdomar, och vilka är i behov av vila och rekreation på lämpliga vilohem. Den sjuke skall behöva ekonomisk hjälp för detta och vara bosatt i Västsverige.

  Ansökan om bidrag göres av den sjukes läkare.
  Ansökan skrivs helst på särskild fondblankett, se höger spalt, och skall innehålla:
  1. Korta medicinska data, som visar att den sjuke lider av hjärt-, blod- eller cancersjukdom samt är i behov av och väntas ha nytta av vila och rekreation på vilohem.
  2. Förslag på lämpligt vilohem (endast vilohem där verksamheten är acceperad av läkarkåren).
  3. Helst av kurator antecknade sociala och ekonomiska uppgifter, som styrker behovet av ekonomisk hjälp.
  4. Adress till person till vilken bidrag bör utbetalas. Utbetalning sker vid S-E bankens notarieavdelning i Göteborg.

  Beslut om bidrag och utbetalning sker vid månatliga sammanträden, vanligen första veckan i varje månad.

  Redovisning av bidrag sker enklast genom att returnera kvittodelen av blanketten enligt anvisning. Alla redovisningar skall vara andre vice sekreteraren tillhanda senast den 15 januari påföljande år.

 • Carl Anton och Anna Tekla Andersson donationsfond
  Carl Anton och Anna Tekla Andersson donationsfond till minne av deras avlidne son har som ändamål att på ett eller annat sätt bereda obemedlade sjuka hälsa. Understöd delas i första hand ut till konvalescentvård, men även då ett ekonomiskt bidrag är till hjälp för den obemedlade sjuke i en svår situation. Den sjuke skall vara bosatt inom i första hand det som en gång var Göteborg och Bohus Län, i andra hand det område som var Älvsborgs Län. Avkastningen delas upp i två delar, en del som går till Bohuslän och en del som går till Göteborg och Älvsborgs län. Cirka 40 – 50 bidrag lämnas till varje område, efter ansökan från patient, läkare och kurator.

  Ansökan om bidrag göres av den sjukes läkare.

  Ansökan skrivs helst på särskild fondblankett, se höger spalt, och skall innehålla:
  1. Kortfattade medicinska data med diagnos, som visar att ett behov föreligger och att den föreslagna insatsen är lämplig ur medicinsk synvinkel
  2. Av kurator genomgångna sociala och ekonomiska förhållanden, som visar att patienten är behövande, dvs som styrker behovet at ekonomisk hjälp.
  3. Patientens underskrift, med vilken patienten godkänner att hans/hennes personuppgifter behandlas i ett ansökningsförfarande.
  4. Adress och kontonummer till mottagaren av bidrag, Läkaresällskapet gör utbetalning till kurator i första hand, till den sökande om så uppges. Utbetalning sker via SEB, Stiftelser och företag.


  Beslut om bidrag och utbetalning sker vid månatliga sammanträden, vanligen första veckan i varje månad.

  Redovisning av bidrag sker enklast genom att returnera kvittodelen av blanketten enligt anvisning. Alla redovisningar skall vara andre vice sekreteraren tillhanda senast den 15 januari påföljande år.