Resebidrag

Ansökan

Blankett “Ansökan resebidrag (pdf)”

Vid ansökan om resebidrag från Göteborgs Läkaresällskap gäller följande riktlinjer:
Vi ger ej bidrag till resor inom Sverige, Danmark, Norge eller Finland.

1. Resa till vetenskapligt möte med egen vetenskaplig presentation (föredrag/poster). För att stöd till kongressresa skall utgå erfordras antingen en officiell inbjudan från kongressledningen eller att sökanden insänt sammanfattning av föredrag och kan styrka att detta accepterats av kongressen i fråga.
2. Resa i anslutning till längre tids utlandsvistelse som syftar till vidareutveckling av forskningsverksamhet.
3. Resa till vetenskapligt möte eller studiebesök som har direkt anknytning till aktuell forskning.
4. Resa till vetenskapligt möte eller studiebesök där ämnen diskuteras, vilka har direkt anknytning till specialintresse inom läkarens arbete och kan tänkas leda till utvecklingsarbete med direkt anknytning till arbetsområdet.
5. Vid händelse av oproportionell ökning av antalet ansökningar prioriteras dessa i rangordning enligt ovan.

 

Dessutom gäller följande:

Göteborgs läkaresällskap resebidrag

1. Högst två resor/år kan stödjas av Sällskapet. Maximalt belopp/år 16.000:-.
2. Flera personer kan inte åberopa samma abstract vid ansökan om resebidrag.
3. OBS! Ansökan skall inlämnas före resans genomförande och i anslutning till samkväm efter närvaro vid ordinarie onsdagssammanträde.
4. Även disputerade kan söka resebidrag.
5. För resor inom Europa, normalt ges bidrag med 8.000:- och till resor utanför Europa, normalt ges bidrag med 12.000:-.
6. Sökande skall vara medlem och ha betalt årsavgiften.
7. Genom din underskrift på ansökan godkänner du att de personuppgifter du lämnat får behandlas av GLS.