Skip to content

Resebidrag

Ansökan

  • Sedan GLS öppnade upp för fysiska möten igen på onsdagarna, gäller det återigen att man närvarar på plats vid föredraget och efterföljande middag, för att få sin reseansökan bedömd.
  • Sällskapet stödjer EJ digitala konferenser/möten.

Blankett ”Ansökan resebidrag (pdf)”

Vid ansökan om resebidrag från Göteborgs Läkaresällskap gäller följande riktlinjer:
Vi ger ej bidrag till resor inom Sverige.

1. Resa till vetenskapligt möte med egen vetenskaplig presentation (föredrag/poster). För att stöd till kongressresa skall utgå erfordras antingen en officiell inbjudan från kongressledningen eller att sökanden insänt sammanfattning av föredrag och kan styrka att detta accepterats av kongressen i fråga.
2. Resa i anslutning till längre tids utlandsvistelse som syftar till vidareutveckling av forskningsverksamhet.
3. Vid händelse av oproportionell ökning av antalet ansökningar prioriteras dessa i rangordning enligt ovan.

 

Dessutom gäller följande:

Göteborgs läkaresällskap resebidrag

1. En resa per år kan stödjas av Sällskapet.
2. Flera personer kan inte åberopa samma abstract vid ansökan om resebidrag.
3. OBS! Ansökan skall inlämnas före resans genomförande och i anslutning till samkväm efter närvaro vid ordinarie onsdagssammanträde.
4. Även disputerade kan söka resebidrag.
5. För resor inom Europa, normalt ges bidrag med maximalt 10.000:- och till resor utanför Europa, normalt ges bidrag med maximalt 14.000:-.
6. Sökande skall vara medlem och ha betalt årsavgiften.
7. Genom din underskrift på ansökan godkänner du att de personuppgifter du lämnat får behandlas av GLS.